Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości płynnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Asenizacyjne
Paweł Augustynowicz
Nowa Wieś 40 B
16-402 Suwałki
Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertę, w ustalonych kryterium ceny.
Wykonawca zaoferował cenę wywozu 1,0 m3 nieczystości płynnych:
– brutto          34,00      zł
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 15.10.2021 r.