Zajęcia plastyczne.

Od dnia 01.10.2016 r. w naszej szkole odbywają się pozalekcyjne zajęcia plastyczne dla uczniów klas młodszych w wymiarze dwóch godzin zegarowych raz w tygodniu. Prowadzącą zajęcia jest p. Alicja Butyłkin. Celem zajęć jest:

  • rozwijanie u dzieci zainteresowań  i uzdolnień plastycznych,
  • zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz właściwego ich łączenia,
  • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
  • kształcenie wrażliwości estetycznej,
  • udział w konkursach plastycznych,
  • poszerzanie wiedzy z dziedziny plastyki.

Zajęcia mają wyzwolić w dzieciach autentyczną radość tworzenia. Dzieci w tym wieku cechuje aktywność poznawcza, zaangażowanie, dlatego tematyka plastyczna będzie łączyć wiedzę i umiejętności umożliwiając im rozwijać się w tej dziedzinie.

zajęcia plastyczne