Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023:

karta zgłoszenia do świetlicy – 2022-2023

karta zgłoszenia do świetlicy – 2022-2023 pdf

Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

W dniach od 22 czerwca 2022 r będą przyjmowane karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na  czas pracy rodziców/prawnych opiekunów,  organizację dojazdu do szkoły i ze szkoły do domu, inne okoliczności wymagające  zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

Deklaracja przyjęcia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się poprzez:
a/ pobranie przez zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów  aktualnej
Karty zapisu dziecka  do świetlicy:
z sekretariatu szkoły,
– ze strony internetowej szkoły,
b/ wypełnioną kartę należy złożyć  w sekretariacie szkoły do 22 sierpnia 2022 r.

W dniu 23 sierpnia 2022 r. odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej. 24 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w szkole zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej na rok 2022/2023. W związku z dużą ilością wniosków prosimy o dołączenie do wniosku zaświadczeń o zatrudnieniu obojga rodziców.

Dzieci zapisane do Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi nie będą przyjęte do świetlicy szkolnej.