Procedury zachowania i postępowania w szkole w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ szkoła opracowała zasady postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad

i zobowiązać dzieci do ich przestrzegania:

 1. Jak najszybsze podanie wychowawcy formy kontaktu (wypełnienie arkusza aktualizacji danych, m.in. aktualny numer telefonu rodziców, adres e-mail itp.);
 2. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, zakatarzone lub z wysoką temperaturą;
 3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich;
 4. Rodzic/ opiekun, który posyła dziecko do szkoły, wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;
 5. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in.: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);
 6. Rodzice/ opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, dolny korytarz), zachowując zasady:
 7. Wszystkie osoby po wejściu do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk;
 8. Uczniowie danej klasy większość zajęć mają w jednej przyporządkowanej sali lekcyjnej, (poza komputerowymi, z wychowania fizycznego oraz innych dodatkowych wskazanych przez dyrektora),
 9. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakładania maseczek;
 10. Podczas przerw szkolnych uczniowie klas IV-VIII zobowiązani są do noszenia maseczek oraz nieprzemieszczania się bez potrzeby do innych pomieszczeń szkoły;
 11. Tymczasowo będą zawieszone wyjazdy do kina, teatru, itp. oraz nie będą organizowane wycieczki szkolne.;
 12. Uczeń przynosi do szkoły tylko niezbędne przybory szkolne, podręczniki i wskazane przez nauczyciela materiały do pracy na lekcji;
 13. Uczeń nie wymienia się przyborami szkolnymi oraz innymi przedmiotami z innymi uczniami;
 14. Prosimy rodziców o samodzielne zaopatrzenie dziecka w wodę pitną:
 15. Uczniowie systematycznie myją ręce wodą z mydłem (zgodnie z instrukcją umieszczoną w widocznym miejscu ), w szczególności przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza oraz w razie zaistniałej potrzeby. Podczas kichania oraz kaszlu zachowują szczególną ostrożność unikając dotykania oczu, nosa i ust;
 16. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy niepokojące objawy choroby u ucznia, natychmiast odizolowuje go w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium/ sala 6) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora placówki i rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły (najlepiej własnym środkiem transportu);
 17. W widocznym miejscu (na tablicy ogłoszeń) znajduje się wykaz telefonów: dyrektora szkoły, organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno- epidemiologicznej;
 18. O wyznaczonej godzinie, nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna oczekującego przy drzwiach wejściowych do szkoły.
 19. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem lub od innego upoważnionego przez dyrektora pracownika szkoły;

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

                                                                                                                                               Dyrektor szkoły

                                                                                                                                      Alicja Rawa-Cimochowska

Wytyczne